Toimintasuunnitelma 2018 / Action Plan 2018

Tampereen YK-yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Tampereen YK-yhdistys TAYK ry on taloudellista voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Yhdistyneiden kansakuntien (YK) periaatteiden ja päämäärien toteutumista ja tunnetuksi tekemistä Tampereen seudulla.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  • järjestää keskustelu-, koulutus- ja kulttuuritapahtumia
  • järjestää jäsenilleen tutustumis- ja opintomatkoja
  • nostaa esille yhdistyksen arvojen mukaisia yhteiskunnallisia asioita
  • harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
  • toimii yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa

   Jatkuvat tapahtumat

     Yhdistyksen tavoitteena on tukea YK:n periaatteiden ja päämäärien tunnettavuutta Tampereen alueella. Tavoitteensa saavuttamiseksi yhdistys järjestää vuonna 2018 tapahtumia, jotka tarjoavat tietoa yhteiskunnallisista, globaaleista ja YK:hon liittyvistä asioista. Yhdistykselle valitaan hallituksen ensimmäisessä kokouksessa vuosittainen vaihtuva teema, joka ohjaa yhdistyksen toimintaa seuraavalla toimikaudella. Yhdistys järjestää säännöllisesti keskusteluiltoja “Yksille Taykin kanssa”, joihin pyydetään asiantuntija tai vaikuttaja alustamaan ja keskustelemaan tietystä yhteiskunnallisesta teemasta ja omista kokemuksistaan. Keväällä järjestetään harjoitteluinfo yhteistyössä Tampereen Eurooppanuorten kanssa, jonne kutsutaan puhujiksi YK:n ja EU:n toiminnan alla harjoittelun tehneitä henkilöitä. Keväällä järjestetään ekskursio, jonka tarkoituksena on tutustuttaa jäseniä ekskursiokohteessa toimiviin, yhdistyksen kannalta merkittäviin järjestöihin ja muihin toimijoihin. Ekskursio voidaan järjestää Suomessa tai ulkomailla. TAYK järjestää säännöllisesti elokuvailtoja. Elokuvailloissa esitetään tematiikaltaan yhdistyksen tavoitteisiin ja arvoihin sopivia dokumentteja tai elokuvia ja keskustellaan niistä yhdessä. Syyskuussa järjestettävä Peace Day -puhujatilaisuus on vuoden suurin tapahtuma. Seminaariin kutsutaan asiantuntijoita puhumaan ajankohtaisesta teemasta, joka päätetään vuoden alussa. TAYK jatkaa vuonna 2018 käytäntöä valita hallitukseen Peace Day-vastaava. Tapahtuman osallistujamäärää ja tunnettavuutta pyritään kasvattamaan entisestään. Syksyllä järjestetään uusille toiminnasta kiinnostuneille vapaamuotoinen tutustumistapahtuma. Tapahtuman tarkoituksena on tuoda yhdistyksen toimintaa ja arvoja esille matalalla kynnyksellä ja laajentaa TAYKin tapahtumien osallistujapohjaa sekä toimia ponnahduslautana seuraavan vuoden hallitustoiminnasta kiinnostuneille. Vuonna 2015 järjestettiin ensimmäistä kertaa yhteistyössä FINMUNin kanssa malli-YK-työpaja. Tapahtuma oli onnistunut ja yhteistyötä jatkettiin vuonna 2016. Malli YK-työpaja järjestetään myös vuonna 2018 loppuvuodesta. Edellämainittujen omien tapahtumiensa lisäksi yhdistys osallistuu myös erilaisiin toritapahtumiin, joiden tarkoituksena on lisätä tietoutta yhdistyksestä, mainostaa tulevista tapahtumista ja lisätä jäsenmäärää. Yhdistys osallistuu vuoden 2018 aikana resurssiensa mukaan esimerkiksi KEPA ry:n koordinoimaan Mahdollisuuksien tori -tapahtumaan, Tampereen ylioppilaskunnan (Tamyn) avajaistapahtumaan, Aatemarkkinoille ja Kehy-torille. TAYK järjestää vuosittain ainakin yhden keräyksen, jossa kerätään jotain konkreettista kyseisiä tavaroita tarvitseville. Tavaroiden lahjoitus tehdään yhteistyöjärjestön kautta. Keräys voi olla kotimaan hyväntekeväisyysprojekti tai kansainvälinen kestävän kehityksen projekti. Järjestetään mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi YK-päivän tapahtuma, Earth Hour -ilta tai osallistutaan Tamyn kaupunkisuunnistukseen. Lisäksi voidaan järjestää muita tapahtumia liittyen esimerkiksi YK:n teemapäiviin ja muuta yhdistyksen arvoja tukevaa toimintaa.

Tiedotus- ja julkaisutoiminta

Yhdistyksen pääasialliset tiedotuskanavat ovat yhdistyksen sähköpostilista, internet-sivut, Facebook-sivu, Twitter-tili ja Instagram-tili. Lisäksi tiedotuksessa hyödynnetään TAYKin ilmoitustaulua ja esimerkiksi kaupungin ja yhteistyöjärjestöjen valmiita sähköpostilistoja, tapahtumakalentereita ja sosiaalisen median sivuja. Vuonna 2018 jatketaan aktiivista ja tehokasta tiedottamista TAYKin tiedotuskanavissa.

Kaikki tiedotus tapahtuu sekä suomeksi että englanniksi, poislukien sellaiset tiedotteet, joita ei ole perusteltua kirjoittaa molemmilla kielillä.

Yhdistys jatkaa blogin ylläpitämistä nettisivuillaan. Blogipostauksia kirjoitetaan muun muassa menneistä tapahtumista ja yhdistyksen toiminnasta. Yhdistyksen julkisuuskuvaa kehitetään nykyistä kattavammaksi ja pyritään edelleen tekemään TAYK tunnetummaksi sekä korkeakouluyhteisössä että sen ulkopuolella.

Kokousten pöytäkirjat julkaistaan yhdistyksen internet-sivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua jokaisesta kokouksesta. Lisäksi hallitukselle lähetetään lyhyt kooste kokouksen sisällöstä Facebook-sivun kautta.

Järjestöyhteistyö ja -koulutukset

Järjestöyhteistyö on tärkeä osa yhdistyksen toimintaa. Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa mahdollistaa lukuisia tapoja tapahtumien järjestämiseen ja kasvattaa tapahtumien osallistujamäärää. TAYK tekee yhteistyötä Suomen YK-liiton, Suomen YK-nuorten, FINMUNin, Suomen nuorisodelegaattien, UN Womenin ja muiden kaupunkien paikallisten YK-yhdistysten kanssa. Tiivis yhteistyö erityisesti kattojärjestön Suomen YK-nuorten kanssa jatkuu.

TAYK tekee vuosittain yhteistyötä paikallisten Tamperelaisten järjestöjen sekä Tampereen yliopiston henkilökunnan kanssa. Yhteistyöjärjestöjä ovat Tampereen Eurooppanuoret, Iltakoulu ry (Tampereen yliopiston politiikantutkimuksen ainejärjestö) TIPSY (Tampereen yliopiston rauhantutkimuksen ainejärjestö), Tampereen AIESEC ja Eetti ry.

Yhdistys kouluttaa jäseniään ylläpitääkseen yhdistyksen toiminnan tasoa ja jatkuvuutta. Hallituksen jäsenet osallistuvat Tamyn järjestämiin koulutuksiin, kuten dokumentti- ja taloudenhoitajakoulutuksiin. Yhdistys pyrkii myös järjestämään omia koulutuksia mahdollisuuksien mukaan.

Rahoitus

Vuonna 2018 yhdistys hakee rahoitusta Tampereen kaupungilta tapahtumien järjestämistä ja toiminnan kehittämistä varten. Yhdistys hakee Tamyn toiminta-avustusta kattamaan yhdistyksen opiskelijapainotteista toimintaa ja YK-nuorilta tukea tapahtumien ja projektien rahoittamiseen. Yhdistys kartoittaa tarvittaessa uusia mahdollisuuksia varainhankintansa tukemiseksi.

Vuoden 2018 projektit

Kehitetään toimintaa ja siten osallistujapohjaa laajemmaksi yliopistoyhteisön ulkopuolella. Tehdään yhteistyötä paikallisjärjestöjen kanssa, joiden kanssa TAYKilla ei ole aiemmin ollut yhteistyötä. Verkostoidutaan myös relevanttien kansainvälisten paikallisjärjestöjen kanssa ja pyritään järjestämään yhteistä toimintaa.

Kasvatetaan yhdistyksen jäsenmäärää. Jäseneksi liittyminen pitää tehdä helpoksi ja houkuttelevaksi, ja jäsenyydestä pitäisi saada vastineeksi konkreettista hyötyä.

 

Action Plan for the United Nations Association of Tampere 2018

United Nations Association of Tampere TAYK ry is a non-profit association. The purpose of the association is to promote the fulfilment of the goals of the United Nations (UN) and to promote awareness about them in the Tampere region.

To fulfil its goals the association:

  • Organizes discussion, training and culture events
  • Arranges study excursions for its members
  • Raises awareness of societal issues related to the UN
  • Arranges information sharing and publication activities
  • Works together with other associations

Ongoing events

As the aim of the association is to promote the fulfilment of the goals of the United nations to raise awareness of the UN’s principles and goals in the Tampere region, the association will arrange events in 2018, which offer information about societal, global and UN-related issues. In the first board meeting the board will choose the theme for the year which steers the work of the association. The association routinely organizes discussion nights “Have a drink with TAYK”, to which an expert or other contributor to society is invited to introduce and discuss a societal theme and their own experiences together with the participants in a relaxed setting. During spring an internship info evening is organized with the European Youth of Tampere. Speakers which have completed internship at UN and EU institutions are invited as speakers. During the spring an excursion is also organized. The purpose is for TAYK’s members to get to know and network with the organizations and other actors which are relevant to TAYK. The excursion can be organized in Finland or abroad. TAYK organizes movie nights regularly. At movie nights movies or documentaries which are thematically related to the association’s goals and principles are shown and discussed in a group. The speaker event Peace Day which is organized in September is the biggest event of the year. Experts are invited to the seminar to talk about a current theme, which is decided during the beginning of the year. TAYK is continuing the trend to choose one person for the board who is responsible for the Peace Day. The goal is to continue to increase the number of participants and awareness of the event. During the autumn period a free-form get to know each other event is organized for new people interested in TAYK. The purpose of the event is to spread awareness of the association, its activities and principles with an easy to approach event, expand the amount of people coming to future events and act as a springboard for people who are interested in joining the board of the next year. In 2015 TAYK organized a Pop-Up Model UN event for the first time together with FINMUN. The event was successful and cooperation was continued in 2016 and 2017. A Pop-up Model UN event will also be organized during the end of the year in 2018. In addition to the previously mentioned events organized by TAYK, the association also joins different kinds of fair events, of which the purpose is to spread awareness about the association, market upcoming events and increase the member count. During 2018 the Association will attend, according to its resources for example the Fair of Possibilities (Mahdollisuuksien tori) coordinated by Kepa ry, the opening event of Tampere University organized by Tamy, the Aatemarkkinat -event or the Development Cooperation fair at the University of Tampere. Each year TAYK organizes at least one collection event. At this event some kind of goods are collected for an association or group that needs them. The donation of the goods is made through a cooperating organization. The collection can be a Finland-based charity project or an international sustainable development project.

According to possibilities for example a UN-Day event or an Earth Hour evening is organized. Tamy’s city orientation can also be attended. Additionally other events can be organized related for example to the UN theme days, or other activity that supports the principles of the association.

Information and Publication Activities

The main information channels of the association are the association’s email list , web page, Facebook page, Twitter account and Instagram account. Additionally the TAYK notice board at the University of Tampere is used as well as the city’s and cooperating organizations’ email lists, event calendars and social media pages. In 2018 active and efficient publication activities are continued in TAYK’s publication channels.

All information sharing and publication happens in Finnish and English, aside from publications in which both languages are unnecessary.

The association continues the upkeep of its blog on its website. Blog posts are written for example about past events and the activities of the association. The public image of the association is developed to be more comprehensive and the objective is to make TAYK more well known both in the university society and outside of it.

The meeting minutes of each board meeting are published at the latest two weeks after each meeting. Additionally the board is sent a short summary of the content of the meeting through the board Facebook group.

Association cooperation and training events

Association cooperation is an important part of the association’s work. Cooperation with other associations makes possible multiple ways to organize events and increases the attendance numbers of events. TAYK cooperates with the UN Association of Finland, The UN Youth of Finland, FINMUN, The Youth Delegates of Finland, UN Women and other cities’ local UN associations. Deep cooperation especially with the umbrella association UN Youth of FInland continues in 2018.

TAYK cooperates each year with local Tampere associations and with the faculty of Tampere University. Cooperation associations are the European Youth of Tampere, Iltakoulu ry (The Student Association of University of Tampere for political science), TIPSY (The Student Association of University of Tampere for peace and conflict studies), AIESEC of Tampere and Eetti.

The association trains its members to upkeep the association’s activities quality and continuity. The members of the board join trainings organized by Tamy, such as document and treasurer trainings. The association also organizes its own training events according to possibility.

Funding

In the year 2018 the association will apply for funding from the city of Tampere for organizing events and developing its activities. The association will apply for funding from Tamy to maintain its student related events and from the UN Youth of Finland to fund events and projects. The association will look for new channels of funding on a needs basis.

Projects of 2018

The activities and active members base will be extended beyond the university. TAYK will cooperate with local organizations that TAYK has not cooperated with before. TAYK will also network with relevant international local associations to develop common activities.

The membership number of TAYK will be increased. Joining the association as a member is to be made easy and inviting and membership should offer clear benefits.

 

Mainokset