Mikä on YK?

YK on valtioiden yhteistyöjärjestö. Se perustettiin vuonna 1945, tavoitteenaan luoda maailma, jossa ihmiset eläisivät tasavertaisina ja hyvinvoivina, ilman väkivallan ja sodan uhkaa. YK perustettiin kansainvälisellä sopimuksella, joka tunnetaan nimellä YK:n peruskirja. Peruskirjaa voi verrata esimerkiksi yhdistyksen sääntöihin: se määrittelee järjestön tavoitteet, keskeiset toimielimet ja päätöksenteon tavat.

Varsinainen YK muodostuu kuudesta päätoimielimestä. Ne ovat yleiskokous, turvallisuusneuvosto (tai turvaneuvosto), talous- ja sosiaalineuvosto, huoltohallintoneuvosto, kansainvälinen tuomioistuin ja sihteeristö.

Näistä yleiskokous, turvallisuusneuvosto ja talous- ja sosiaalineuvosto ovat jäsenmaiden edustajien säännöllisiä kokouksia, joissa päätetään YK:n tulevasta toiminnasta. Niiden alaisuudessa toimii monia tärkeitä toimielimiä, kuten Ihmisoikeusneuvosto, Rauhanrakennuskomissio sekä kestävän kehityksen toimikunta. Huoltohallintoneuvosto on elin, jonka vastuulla oli kansainvälisten huoltohallintoalueiden itsenäistyminen. Neuvosto lopetti toimintansa vuonna 1994, kun viimeinen huoltohallintoalue itsenäistyi. Kansainvälinen tuomioistuin on puolestaan valtioiden välisiä riitoja ratkova YK:n oikeusistuin. Sihteeristön vastuulla on pyörittää järjestön jokapäiväisiä rutiineja. Sihteeristö palvelee kaikkia YK:n elimiä ja panee toimeen tehdyt päätökset.

YK:lla on kuusi virallista kieltä: arabia, englanti, espanja, kiina, ranska ja venäjä. Kaikki viralliset asiakirjat ovat saatavilla kaikilla kuudella eri kielellä. YK:n yleiskokouksessa jäsenvaltioiden edustajat voivat puhua omalla äidinkielellään ja puhe tulkataan virallisille kielille.

YK-järjestelmään kuuluu kuuden päätoimielimen lisäksi niin sanottuja YK-järjestöjä. Nämä toteuttavat usein YK:n käytännön toimintaa, esimerkiksi rokotuskampanjoita, kehityshankkeita ja pakolaisapua. Järjestöt ovat joko rahastoja ja ohjelmia (esimerkiksi UNICEF ja UNDP) tai niin sanottuja erityisjärjestöjä (esimerkiksi ILO ja UNESCO). Erityisjärjestöt toimivat hieman itsenäisemmin kuin rahastot ja ohjelmat; ne ovat väljemmin riippuvaisia YK:n päätoimielimistä.

Jäsenvaltiot ovat rahastojen, ohjelmien ja erityisjärjestöjen, eli niin sanottujen operationaalisten YK-toimijoiden, jäseniä. Jäsenvaltiot rahoittavat toimintaa ja osallistuvat hallintoon ja toiminnan painopisteiden linjaamiseen.

YK:n viralliset kotisivut http://www.un.org/

Lähde Suomen YK-liitto

Mainokset